Hoksibpansa

⭐️ กำหนดการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567 👦🏻👧🏻

  ⭐️ กำหนดการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567 👦🏻👧🏻

💙 วันที่ 9 - 13 มีนาคม 2567 💙

🕗 เวลา 8.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ


🔹สมัครด้วยตนเอง 🏫 ณ อาคารโสตทัศนศึกษา โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี 

หรือ 🔸สมัครผ่านระบบออนไลน์ 📱 www.hoksib.ac.th

🚨หมายเหตุ : ให้เลือกรูปแบบการสมัครเพียง 1 ช่องทางเท่านั้น สมัครออนไลน์จะแชร์ลิงก์ให้ลงทะเบียนในวันรับสมัคร

📥 หลักฐานการรับสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรงสวมเครื่องแบบนักเรียนขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 1 แผ่น

2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร

3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร

4. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา

5. สำเนาทะเบียนบ้านของมารดา

6. ใบรับรองผลการเรียนหรือเอกสารจากทางโรงเรียน (ถ้ามี)

🔺กรณีที่ไม่มีสำเนาทะเบียนบ้านของบิดา/มารดา ให้ใช้สำเนาใบสูติบัตร(ใบเกิด)ของนักเรียนแทน


😍แผนการเรียน ระดับ ชั้น ม.1

1) วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (วิทย์พลังสิบ)💥 รับ 1 ห้อง   

2) วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ รับ  5  ห้อง   

**สมัครห้องวิทย์พลังสิบ ให้แนบใบรับรองผลการเรียนเพิ่มเติม นักเรียนต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร (ป.4 - ป.5) 3.00 ขึ้นไป**


😘แผนการเรียน ระดับ ชั้น ม.4

1) วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ – เทคโนโลยี (วิทย์พลังสิบ)💥 รับ  1  ห้อง   

2) วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ – เทคโนโลยี รับ  2  ห้อง   

3) ศิลป์ – ภาษา (จีน)  รับ  1  ห้อง 

4) ศิลป์ – การงานอาชีพ  รับ  1  ห้อง 

**สมัครห้องวิทย์พลังสิบ ให้แนบใบรับรองผลการเรียนเพิ่มเติม นักเรียนต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน 3.00 ขึ้นไป**


🔖กำหนดการรับสมัคร  สอบ รายงานตัวและมอบตัว

1) รับสมัคร  วันที่  9 – 13 มีนาคม  2567  เวลา  08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ อาคารโสตทัศนศึกษา 

2) สอบวัดความรู้พื้นฐาน วันที่ 23 มีนาคม 2567 

    👉 ม.1  เวลา 9.00 – 12.00 น.

    👉 ม.4  เวลา 13.00 – 16.00 น.

ทดสอบ 5  รายวิชาหลัก  คือ ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา  ภาษาอังกฤษ

3) ประกาศผล  วันที่ 27 มีนาคม 2567  

4) รายงานตัวและมอบตัว  วันที่ 30 มีนาคม 2567  


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

Facebook Messenger : วิชาการ 💬

📲 m.me/wichakanhoksibpansa 

งานรับนักเรียน 🌷

📚กลุ่มบริหารวิชาการ

ใหม่กว่า เก่ากว่า