Hoksibpansa

📢 ประกาศ เรื่องจัดกิจกรรมพิธีมอบประกาศณียบัตร และปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2566

 📢 ประกาศ เรื่องจัดกิจกรรมพิธีมอบประกาศณียบัตร และปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2566


ใหม่กว่า เก่ากว่า