Hoksibpansa

✨ การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565

 ✨  กำหนดการรับนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565

"การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน  🔸ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 🔸ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4"

     ▶️   ม.1  วันที่  2 เมษายน 2565

     ▶️   ม.4  วันที่  3 เมษายน 2565

ให้มอบตัว ตามวันและเวลาที่กำหนด


💥การจัดห้องเรียน : จะดำเนินการหลังวันรายงานตัวและมอบตัว และจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง

💭 ติดต่อสอบถามได้ที่ 

>> Facebook Messenger : ร.ร.หกสิบพรรษาฯ 💬

>> Facebook Messenger : วิชาการ 💬

👥  กลุ่ม Line หกสิบพรรษาฯงานรับนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2565 💬


หมายเหตุ ✳️  

1. นักเรียนที่ประสงค์จะสมัครเรียน .1 และ .4 เพิ่มเติม ให้มาสมัครในวันที่รายงานตัวและมอบตัว .1 และ .4

2. รายชื่อตกหล่นให้ติดต่อสอบถามได้จากช่องทางที่แจ้งไว้นะคะ


📥 หลักฐานการรายงานตัวและมอบตัว

1. รูปถ่ายหน้าตรงสวมเครื่องแบบนักเรียนขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 3 แผ่น

2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร

3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร

4. สำเนาทะเบียนบ้านบิดา

5. สำเนาทะเบียนบ้านมารดา

6. สำเนา ใบ ปพ.1

** นักเรียนที่กรอกใบสมัครและแนบเอกสารบางส่วนไว้แล้ว ให้นักเรียนแนบเฉพาะเอกสารที่ยังไม่มี


📌การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ให้ปฏิบัติตามแนวทางอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 

ผู้สมัคร ผู้ปกครอง และผู้เข้ามาในบริเวณสถานที่รับสมัครของโรงเรียนทุกคน

1. ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 😷

2. ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย 

3. ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล 💦🖐

4. สแกนใช้แอป ไทยชนะ หรือลงทะเบียนเข้า-ออก 📱

5. รักษาระยะห่าง เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1.5 เมตร

6. ขอความร่วมมือให้ผู้ปกครองมากับนักเรียนเพียงท่านเดียว 👨👶

7. ให้รายงานตัวและมอบตัว ตามวันและเวลาที่กำหนด


💥 มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 🦠

มาตรการ DMHTT ตามแนวทางปฏิบัติที่กระทรวงสาธารณะสุขแนะนำ

D = Distancing (อยู่ห่างไว้)

M = Mask wearing (ใส่แมสก์กัน)

H = Hand washing (หมั่นล้างมือ)

T = Testing (ตรวจให้ไว)

T = ThaiChana (ใช้ไทยชนะ)

ใหม่กว่า เก่ากว่า