Hoksibpansa

📢 การใช้ตารางเรียนชดเชย การฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2566

📢 การใช้ตารางเรียนชดเชย การฝึกภาคนามของนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2566 ใหม่กว่า เก่ากว่า