Hoksibpansa

📢 ประกาศ เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567

 📢 ประกาศโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี

 เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4  ปีการศึกษา 2567 👦🏻👧🏻ใหม่กว่า เก่ากว่า