Hoksibpansa

📢 ประกาศ เรื่อง แจ้งปฏิทินการดำเนินการงานวิชาการ

 📢 ประกาศ เรื่อง แจ้งปฏิทินการดำเนินการงานวิชาการ 

- ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4

- ประชุมผู้ปกครอง

- เปิดภาคเรียนที่ 1/2567ใหม่กว่า เก่ากว่า