Hoksibpansa

🌈 เปิดรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 👦🏻👧🏻

 🌈 เปิดรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 👦🏻👧🏻

🤩 ผ่านระบบออนไลน์แล้วนะคะ 📱 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2565
โดยสามารถลงทะเบียนได้จากลิงก์ด้านล่างและโดยการสแกนคิวอาร์โค้ดจากภาพหรือ สมัครด้วยตนเอง 🏫 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี
🔻ระหว่างวันที่ 9 - 13 มีนาคม 2565 🔻
เวลา 8.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

หมายเหตุ : ให้เลือกรูปแบบการสมัครเพียง 1 ช่องทางเท่านั้น 👌
✳️ รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนสมัคร จะประกาศหลังจากปิดรับสมัคร 😃


💭 ติดต่อสอบถามได้ที่
📥 หลักฐานการรับสมัคร
1. รูปถ่ายหน้าตรงสวมเครื่องแบบนักเรียนขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 แผ่น
2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร
3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
4. สำเนาทะเบียนบ้านบิดา
5. สำเนาทะเบียนบ้านมารดา
6. ใบรับรองการศึกษาหรือเอกสารจากทางโรงเรียน (ถ้ามี)📌กรณีสมัครด้วยตนเอง ให้ปฏิบัติตามแนวทางอย่างเคร่งครัด ดังนี้
ผู้สมัคร ผู้ปกครอง และผู้เข้ามาในบริเวณสถานที่รับสมัครของโรงเรียนทุกคน
1. ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 😷
2. ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย
3. ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล 💦🖐
4. สแกนใช้แอป ไทยชนะ หรือลงทะเบียนเข้า-ออก 📱
5. รักษาระยะห่าง เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1.5 เมตร
6. ขอความร่วมมือให้ผู้ปกครองมากับนักเรียนเพียงท่านเดียว 👨👶


💥 มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 🦠
มาตรการ DMHTT ตามแนวทางปฏิบัติที่กระทรวงสาธารณะสุขแนะนำ
D = Distancing (อยู่ห่างไว้)
M = Mask wearing (ใส่แมสก์กัน)
H = Hand washing (หมั่นล้างมือ)
T = Testing (ตรวจให้ไว)
T = ThaiChana (ใช้ไทยชนะ)


ใหม่กว่า เก่ากว่า