Hoksibpansa

🌈 เปิดรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567 👦🏻👧🏻

 🌈 เปิดรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567 👦🏻👧🏻
⭐️ รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2567 ⭐️
🕗 เวลา 8.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ


🔹สมัครด้วยตนเอง 🏫 ณ อาคารโสตทัศนศึกษา โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี หรือ
🔸สมัครผ่านระบบออนไลน์ 📱
🚨หมายเหตุ : ให้เลือกรูปแบบการสมัครเพียง 1 ช่องทางเท่านั้น 👌

📥 หลักฐานการรับสมัคร
1. รูปถ่ายหน้าตรงสวมเครื่องแบบนักเรียนขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 1 แผ่น
2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร
3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
4. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา
5. สำเนาทะเบียนบ้านของมารดา
6. ใบรับรองผลการเรียนหรือเอกสารจากทางโรงเรียน (ถ้ามี)
🔺กรณีที่ไม่มีสำเนาทะเบียนบ้านของบิดา/มารดา ให้ใช้สำเนาใบสูติบัตร(ใบเกิด)ของนักเรียนแทน

✳️ รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนสมัครทั้งสองระบบ จะประกาศหลังจากปิดรับสมัคร 🖨


🤩 ลงทะเบียนสมัครผ่านระบบออนไลน์📱 
โดยการคลิกลงทะเบียนได้จากลิงก์ด้านล่างหรือสแกนคิวอาร์โค้ดจากภาพ

🔸ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBCQO7QgOKj2FC24mRF-9OBMKUBO10TA2rORSdavVrCvj7jw/viewform?usp=sf_link

🔹ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYjhetZ-dbqWXdd-M5ND8cRZ8x7I82kzYTHBe-4uE7PZfutA/viewform?usp=sf_link


📗แผนการเรียน ระดับ ชั้น ม.1 😍
1) วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (วิทย์พลังสิบ)💥 รับ 1 ห้อง   
2) วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ รับ  5  ห้อง   
**สมัครห้องวิทย์พลังสิบ ให้แนบใบรับรองผลการเรียนเพิ่มเติม นักเรียนต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร (ป.4 - ป.5) 3.00 ขึ้นไป**

📄ตัวอย่างการกรอกเอกสาร ม.1 ปีการศึกษา 2567
https://drive.google.com/drive/folders/1NrwIK6bcR5BFYkuH2Lppv9gQtE7yS9Ec?usp=share_link


📘แผนการเรียน ระดับ ชั้น ม.4 😘
1) วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ – เทคโนโลยี (วิทย์พลังสิบ)💥 รับ  1  ห้อง  
2) วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ – เทคโนโลยี รับ  2  ห้อง   
3) ศิลป์ – ภาษา (จีน)  รับ  1  ห้อง 
4) ศิลป์ – การงานอาชีพ  รับ  1  ห้อง 
**สมัครห้องวิทย์พลังสิบ ให้แนบใบรับรองผลการเรียนเพิ่มเติม นักเรียนต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน 3.00 ขึ้นไป**

📄ตัวอย่างการกรอกเอกสาร ม.4 ปีการศึกษา 2567
https://drive.google.com/drive/folders/1_nDh6VpZoEJKJpbTb7IPL5MT5ei9od2d?usp=sharing


🔖กำหนดการรับสมัคร  สอบ รายงานตัวและมอบตัว
1) รับสมัคร  วันที่  9 – 13 มีนาคม  2567  เวลา  08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ อาคารโสตทัศนศึกษา 
2) สอบวัดความรู้พื้นฐาน วันที่ 23 มีนาคม 2567 
    👉 ม.1  เวลา 9.00 – 12.00 น.
    👉 ม.4  เวลา 13.00 – 16.00 น.
ทดสอบ 5  รายวิชาหลัก  คือ ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา  ภาษาอังกฤษ
3) ประกาศผล  วันที่ 27 มีนาคม 2567  
4) รายงานตัวและมอบตัว  วันที่ 30 มีนาคม 2567  

💭 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
Facebook Messenger : วิชาการ 💬
📲 m.me/wichakanhoksibpansa

งานรับนักเรียน 🌷
📚กลุ่มบริหารวิชาการ
ใหม่กว่า เก่ากว่า